F
A
C
E
B
O
O
K

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW "KAYDAR"

 

Regulamin dla osób wypożyczających sprzęt w Wypożyczalni Kajaków Kaydar z siedzibą Nowy Jarosław 11, 76-150 Darłowo, tel: 691-813-174 / 669-942-116, e-mail: biuro@kaydar.pl

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem wypożyczalni,
 2. Wypożyczalnia nie występuje w roli organizatora spływów kajakowych, a jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Natomiast spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność,
 3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie,
 4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy o odpowiedzialności materialnej, wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną,
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne oraz natychmiastowe wypożyczenie sprzętu. Na okoliczność sprzątania kajaków, jest pobierana kaucja wysokości 30 zł. Kaucja jest zwracana jeśli sprzęt zostanie zwrócony w należytym stanie,
 7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu (dogodnym do wjazdu i wyjazdu busem wraz przyczepą kajakową), godzinie (przypuszczalnej) oraz dniu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie,
 8. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie,
 9. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody,
 10. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm,
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów,
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury,
 13. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach,
 14. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania, wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy,
 15. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych,
 16. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za przedziurawienie w zależności od wielkości uszkodzenia od 300 zł do 500 zł,
 17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 18. Wypożyczający sprzęt wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 19. Wypożyczający jak i uczestnicy spływu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Administratora na stronie internetowej www.kaydar.pl oraz Facebook-u Kaydar Wypożyczalnia Kajaków w celach marketingowych, a także tworzenia pozytywnego wizerunku Wypożyczalni Kajaków Kaydar.

 

POBIERZ:

KayDar - wypożyczalnia kajaków
Nowy Jarosław 11, 76-150 Darłowo
tel: 691 813 174 / 669 942 116 / 663 655 054
e-mail: biuro@kaydar.pl / w.kaydar@wp.pl
Projekt i wykonanie: Marceli Lichacy & Maciej Rudnikowski